ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

Prodávající (zhotovitel) je Lenka Milková – Terárka.eu. Sídlo: Na Úbočí 4319/17, 46605 Jablonec nad Nisou IČ: 05387507.  

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

POPTÁVKA: 

Na základě vyplnění poptávkového formuláře kupujícím, na webové stránce prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu písemnou formou nabídku. V rámci této nabídky uvede prodávající zejména informace o objednané zakázce (dále jen „nabídka“).  

Při vyplnění poptávkového formuláře na webové stránce a při objednávání zakázky je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Jakékoli změny uvedené v poptávkovém formuláři je kupující povinen prodávajícímu neprodleně sdělit, a to písemnou formou. Údaje uvedené kupujícím v poptávkovém formuláři a při objednávání zakázky jsou prodávajícím považovány za správné.  

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského formuláře třetím osobám. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský formulář nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 Pro účely těchto obchodních podmínek se za „písemnou formu“ považuje komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, komunikace prostřednictvím elektronické pošty, případně jiný obvyklý způsob písemné komunikace.  

Ustanovení toho oddílu se přiměřeně použijí i v případě, že se kupující rozhodne zaslat poptávku přímo na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

Vyplněním a zasláním poptávkového formuláře se k ničemu nezavazujete. Slouží pouze pro zjištění ceny požadovaného terária. 

Veškerá webová prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2) občanského zákoníku se nepoužije. 

OBJEDNÁNÍ: 

Před odesláním závazné objednávky je důležité si řádně zkontrolovat veškeré požadavky na rozměr, tvar, barvu a případnou výbavu. Tyto údaje jsou pro kontrolu uvedeny i v zálohové faktuře (případně zaslány samostatně elektronicky před vystavením zálohové faktury). Ode dne uhrazení zálohy je již nelze měnit ani přidávat, jelikož výroba je vždy v tento den započata. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

V den uhrazení zálohy v hotovosti nebo jejím připsání na účet zhotovitele se stává objednávka přijatou a vzniká tak mezi zhotovitelem a zákazníkem kupní smlouva. Zákazník při závazném objednání přijímá zde uvedené obchodní podmínky.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné viz. zákon č. 89/2012 Sb. § 1837 d). 

Uhrazená záloha je NEVRATNÁ. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Zákazník je povinen po dokončení výroby zboží odebrat a doplatit zbytek předem sjednané ceny, včetně případných dalších nákladů na balné a přepravné. V případě využití externího přepravce je kupující povinen uhradit celkovou platbu před odesláním.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

V případě nepřevzetí zakázky, si vyhrazujeme právo na možnost postoupit zakázku jinému zákazníkovi za účelem uspokojení vynaložených finančních nákladů na zhotovení zakázky. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY: 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení viz. Zákon č. 89/2012 Sb. §1837 d) nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.  

Kupující bere na vědomí, že z povahy věci je zakázková výroba konkrétního terária vždy zbožím, které je upraveno na míru podle přání zákazníka a potřeb konkrétního živočicha. 

DOPRAVA: 

Zboží si lze vyzvednout osobně na předem smluveném místě (nedisponujeme kamennou prodejnou), dodat námi osobně za předem smluvenou cenu a u menších terárií lze využít služeb smluvního přepravce. 

Prodávající má povinnost zajistit dodání zboží kupujícímu, nebo umožnit odběr kupujícím na smluveném místě.

Pokud se vyskytnou překážky pro dodání hotové zakázky ze strany prodávajícího, je prodávající povinen zajistit alternativní způsob dopravy (externí přepravce) v nejbližším možném termínu. Služba osobní instalace je nad rámec standardní výroby terárií a nemůže být vyžadována, není-li prodávající (či jeho zástupce) osobně přítomen. O těchto změnách v dodání je prodávající povinen informovat kupujícího před zahájením přepravy.

Prodávající má právo požadovat platbu předem, vzniknou-li mu náklady na dopravu vyšší než je při jeho činnosti obvyklé, nebo pokud se vyskytne důvodné podezření, že kupující nemůže zaručit převzetí zakázky dle zde uvedených podmínek.

Pokud se vyskytnou překážky pro převzetí ze strany kupujícího, je kupující povinen zajistit alternativní způsob převzetí (zvolit svého zástupce) v nejbližším možném termínu.

Ve všech případech je nutno zásilku řádně zkontrolovat před podepsáním dodacích listu/faktury, nebo protokolu o předání je-li sepsán.  

V případě, že stvrdíte svým podpisem převzetí zásilky (tzn. podepíšete doklad při předání nebo protokol o předání) a následně zjistíte její poškození, NELZE již reklamaci uplatnit. 

Při dodání je nutné respektovat odchylky v rozměrech +/- 2mm, rozdíly v odstínu dle světelných podmínek či nedostatky způsobené okolním prostředím (nerovnost podlahy může způsobit deformace a pnutí, které mohou vést k praskání pozadí).

Není-li v dokladu u předání uvedeno jinak, zakázka je po kontrole a uhrazení převzata bez výhrad.

DODACÍ LHŮTA: 

Lhůta dodání je vždy počítána ode dne připsání zálohy na náš účet (ode dne složení v hotovosti). Její délka se stanovuje individuálně v závislosti na velikosti, složitosti zakázky a momentálnímu množství zakázek. 

Při malém vytížení a malé složitosti zakázky se dodací lhůty pohybují od 30 do 80 dní. 

V závislosti na vytíženosti, nedodaném materiálu a ostatních komponentů našimi dodavateli potřebných k realizaci zakázky, si vyhrazujeme právo na prodloužení předem dohodnutého dodacího termínu, a to nejdéle na 9 měsíců ode dne uhrazení zálohy. 

V případě zásahu ,,Vyšší moci” je dodací lhůta pozastavena do doby než skončí okolnosti, které brání dokončení zakázky.

Termíny dohodnuté během objednání nemohou reflektovat veškeré aspekty výroby ovlivňující čas realizace a nejsou závazné. 

REKLAMACE: 

Reklamace je nutné oznamovat písemně na e-mail:  info@terarka.eu a následně po předchozí domluvě data a času uplatnit na adrese: Lenka Milková – Terárka.eu, Na Úbočí 4319/17, 46605 Jablonec nad Nisou. 

Prodávající odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má realizovaná zakázka při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční doby. 

Při uplatnění reklamace kupující předloží originál nebo kopii prodejního dokladu, popř. doklad o zaplacení zboží (bankovní stvrzenku). 

Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit nebo poskytnout slevu, a to dle dohody obou stran. 

Vzhledem k povaze zboží je nutné posuzovat a řešit reklamace na adrese zhotovitele. Posouzení v místě odběratele je možné pouze po písemné dohodě a zhotovitele si vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s cestou.

K dodání terária k reklamaci není třeba zvláštního vybavení a lze jej zaslat přepravní společností.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující převzal zakázku bez výhrad navzdory znatelné vadě.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 2 let. 

Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou se nejedná v případě, kdy: 

-bylo terárium a příslušenství použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno 

-bylo neodborně instalováno, následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými zhotovitelem 

-bylo narušeno nešetrným a neodborným zacházením 

Zá důvod k reklamaci se nepovažuje: 

-výskyt plísní, usazenin a nečistot, které mohou být do terária zaneseny při jeho údržbě 

-poškození či výskyt plísní, usazenin a nečistot v důsledku nedostatečné údržby 

-drobné praskliny pozadí, které mohou vzniknout při běžné manipulaci s teráriem a nemají vliv na funkčnost 

-poškození, která vznikla působením živelných pohrom, neodborných zásahů a doplňků, která nejsou doporučována zhotovitelem 

Odpovědnost za vady také zaniká v případě neodborné montáže, manipulace a přepravy, kterou si zajišťuje sám zákazník. Terária jsou považována za křehká a vyžadující zvláštní zacházení. 

Důvodem k reklamaci nejsou poškození vzniklé z nedostatků okolního prostředí (např. vlhkost vzduchu). Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné rozdíly v barevných odstínech a povrchové nebo dýhované struktury způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. 

Odpovědnost za vady se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 20%. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 
Tyto obchodní podmínky lze rozšířit o další ujednání, které jsou výslovnou součástí nabídky.